فرزاد توکل همدانی

درباره من

دکتر فرزاد توکل همدانی
image

استادیار گروه آموزشی مخابرات @ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

...

محقق گوگل

(1403/1/28)

استنادات

489

h-index

12

i10-index

15

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1403/1/23)

استنادات

340

مقالات

42

h-index

10

مؤلفین همکار

17

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
High-efficient wideband transmitarray antenna
IEEE ANTENNAS AND WIRELESS PROPAGATION LETTERS(2018)
9111115002, ^پژمان رضائی*, ^فرزاد توکل همدانی
Polarization controling approach in reconfigurable microstrip graphene-based antenna
OPTIK(2020)
9711908005, ^فرزاد توکل همدانی, ^پژمان رضائی*, 9711908002, ^محمد دانائی
Unit-cell with flexible transmission phase slope for ultra wideband transmitarray antennas
IET MICROWAVES ANTENNAS & PROPAGATION(2019)
9111115002, ^پژمان رضائی*, ^فرزاد توکل همدانی
Polarization controlling method in reconfigurable graphene-based patch four-leaf clover-shaped antenna
OPTIK(2021)
9711908005*, ^فرزاد توکل همدانی, ^پژمان رضائی
Polarization controlling idea in graphene-based patch antenna
OPTIK(2021)
9711908005*, ^فرزاد توکل همدانی, ^پژمان رضائی
Polarization controlling plan in graphene-based reconfigurable microstrip patch antenna
OPTIK(2021)
9711908005*, ^فرزاد توکل همدانی, ^پژمان رضائی
Mutual Coupling Reduction Using Plane Spiral Orbital Angular Momentum Electromagnetic Wave
JOURNAL OF ELECTROMAGNETIC WAVES AND APPLICATIONS(2022)
9811908001*, ^فرزاد توکل همدانی, ^پژمان رضائی, ناصر منتصری
Realization of polarization adjusting in reconfigurable graphene-based microstrip antenna by adding leaf-shaped patch
Micro and Nanostructures(2022)
9711908005*, ^فرزاد توکل همدانی, ^پژمان رضائی
Implementation of a reconfigurable miniaturized graphene-based SIW antenna for THz applications
Micro and Nanostructures(2022)
9711908005*, ^فرزاد توکل همدانی, ^پژمان رضائی
Implementation of a Fourth Order Compact Quasi-Elliptic Substrate Integrated Waveguide Filter in C-band
Journal of Modeling & Simulation in Electrical & Electronics Engineering (MSEEE)(2022)
نرگس کیانی, ^مجید افصحی, ^فرزاد توکل همدانی, ^پژمان رضائی
Studying superposition of multiple orbital angular momentum modes for beam concentration using circular arrays for long-range communication
INTERNATIONAL JOURNAL OF RF AND MICROWAVE COMPUTER-AIDED ENGINEERING(2022)
9811908001, ^فرزاد توکل همدانی, ^پژمان رضائی*, Ali Pesarakloo, ^سیدامین خاتمی
Designing of a circularly polarized reconfigurable graphene-based THz patch antenna with cross-shaped slot
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS(2023)
9711908005*, ^فرزاد توکل همدانی, ^پژمان رضائی
Reconfigurable graphene-gold-based microstrip patch antenna: RHCP to LHCP
Micro and Nanostructures(2023)
9711908005*, ^فرزاد توکل همدانی, ^پژمان رضائی
Analysis of Finite -Microstrip Structures Using Surface Equivalence Principle and Multiple Network Theory (SEMN(
IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION(2002)
^فرزاد توکل همدانی, احد توکلی
تخمین بلادرنگ پس زمینه صحنه ترافیک در شب به منظور شناسایی و طبقه بندی خودرو در تصاویر ویدئویی مبتنی بر خوشه بندی ویژگی ثابت و نزدیکترین همسایگی
ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر(2010-10-27)
8611119006*, ^فرزاد توکل همدانی
Improvement of Body Areas Microwave Imaging Using Reflector Filter Antennas
2021 IEEE 19th International Symposium on Antenna Technology and Applied Electromagnetics (ANTEM)(2021-08-08)
^فرزاد توکل همدانی*, 9711918003
آنتن حسگر اتومبیل مبتنی بر زیرلایه یکپارچه شده SIW در فرکانس موج میلیمتری باند E
اولین کنفرانس ملی کاربردهای نوین در حوزه الکترومغناطیس(2021-09-07)
9811918011*, ^فرزاد توکل همدانی, 9811918004, 9811918006
Graphene-based triple-band with angle-polarization- tolerance-insensitive and adjustable terahertz metamaterial perfect absorber based on the graphene structure
اولین کنفرانس ملی کاربردهای نوین در حوزه الکترومغناطیس(2021-09-07)
9811918012*, ^فرزاد توکل همدانی
طراحی و آنالیز فیلتر آنتن مایکروویو برای شناسایی اثر انگشت انسان
ششمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر(2022-03-09)
^فرزاد توکل همدانی*, 9812918005
طراحی و آنالیز فیلتر آنتن های پلاریزاسیون دایروی برای بهبود مشخصات آنتنهای انعکاسی
ششمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر(2022-03-09)
^فرزاد توکل همدانی*, 9812918009
پردازش ترابری چرخاننده الکترومغناطیسی
نخستین کنفرانس هوش مصنوعی و پردازش هوشمند(2022-08-31)
^فرزاد توکل همدانی*, 9821918002
کاهش اتلاف در فیبرهای کریستال فتونیکی با هسته پوک با ایجاد طرح آنتی رزونانس در دیواره اطراف هسته
یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران(2008-08-27)
^فرزاد توکل همدانی
مقایسه روش های تحلیلی SEIM و FVEIM برای تحلیل نقطه اتصال فیبرهای هم سان و ناهمسان
چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران(2008-01-29)
فرامرز اسمعیلی سراجی, ^فرزاد توکل همدانی
تحلیل پاشش رنگی فیبر کریستال فوتونی با خمش های ریز
چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران(2008-01-29)
فرامرز اسمعیلی سراجی, ^فرزاد توکل همدانی
تحلیل اثر پارامترهای شعاع خمش ، فاصله حفره های هوا و طول موج بر ضریب شکست مؤثر فیبر کریستال فوتونی خمیده
چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران(2008-01-29)
فرامرز اسمعیلی سراجی, ^فرزاد توکل همدانی
Characteristics of a Current Wire Near a Conductor Surface
24 Annual Review of Progress Applied Computational Electromagnetics(2008-03-30)
^فرزاد توکل همدانی
Electromagnetic Band Gap Structures
2007 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation(2007-06-10)
^فرزاد توکل همدانی
Digital Filtering to Obtain Sagnac Shift in Open Loop-IFOG
URSI 2007(2007-07-22)
^فرزاد توکل همدانی
Design of a Wire Antenna Metal Detector System
URSI 2007(2007-07-22)
^فرزاد توکل همدانی
The Efficiency Increasing of Silicon Solar Cells
URSI 2007(2007-07-22)
^فرزاد توکل همدانی
The Effect of PBG and PMC Surfaces on the Performance of Finite Microstrip Antennas
EMTS 2007(2007-07-26)
^فرزاد توکل همدانی
The Effect of Conductor and Dielectric Back Planes on the Performance of Finite Rectangular Microstrip Antennas
ANTEM 2005(2005-06-15)
^فرزاد توکل همدانی
Performance of Finite Rectangular Microstrip Antennas with Finite Conductor and Dielectric Back Planes at 1.8 GHZ
ANTEM/URSI 2006(2006-07-16)
^فرزاد توکل همدانی
Modification of the SEMN Method to Speed up Numerical calculations
IEEE 2003(2003-01-01)
ا فرد, احد توکلی, ^فرزاد توکل همدانی
Electromagnetic Band Gap Structures
ANTEM/URSI 2009(2009-02-15)
^فرزاد توکل همدانی
A new high gain quad ridged horn antenna
14th International Symposium on Antennas and Electromagnetics and The American Electromagnetics Conference(2010-07-02)
^فرزاد توکل همدانی
Computation of radar cross section (RCS) of a finite planar sheet using surface equivalence principle and multiple network theory: SEMN
14th International Symposium on Antennas and Electromagnetics and The American Electromagnetics Conference(2010-07-02)
^فرزاد توکل همدانی, احد توکلی, م تیوایی
شبیه سازی آثار غیرخطی نوری در موجبر سیلیکون به روش FDTD
دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران(2009-08-13)
^فرزاد توکل همدانی
آشکارسازی نشت های شیمیایی با استفاده از رادارهای با طول موج میلیمتری
چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران(2011-09-06)
^فرزاد توکل همدانی
A New EBG structure and its comparison with Mushroom-Like EBG
2011 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC/URSI National Radio Science Meeting(2011-07-03)
^فرزاد توکل همدانی
تخمین بلادرنگ زمینه صحنه ترافیک در شب به منظور شناسایی و طبقه بندی خودرو در تصاویر ویدئویی مبتنی بر خوشه بندی ویژگی ثابت و نزدکترین همسایگی
سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران(2010-09-15)
محمد صادق مظاهری 8611119006*, ^فرزاد توکل همدانی
Ultra Wideband Horn Antenna for Microwave Imaging Application
Cross Strait Quad-Regional Radio Science and Wireless Technology Conference, CSQRWC 2011, Chaina(2011-07-27)
^فرزاد توکل همدانی
A Novel 2-18 GHz TEM Double-Ridged Horn Antenna for Wideband Applications
Cross Strait Quad-Regional Radio Science and Wireless Technology Conference, CSQRWC 2011, Chaina(2011-07-27)
^فرزاد توکل همدانی
Design and Progress of a Wideband 120-210 GHz Low Noise Amplifier
19th International Conference on Microwave, Radar and Wireless Communications MIKON-2012(2012-05-21)
^فرزاد توکل همدانی
Extracting the Parameters of an EEHEMT Nonlinear Model for InP HEMT Operating at G-band Frequency
19th International Conference "Mixed Design of Integrated Circuits and Systems" MIXDES-2012(2012-05-24)
^فرزاد توکل همدانی
Progress of Millimeter Wave Radiometers Sensitivity, Designing a Wideband Low Noise Amplifier
ANTEM 2012, 15th international symposium of antenna(2012-06-25)
^فرزاد توکل همدانی
A New EBG structure and its application on Microstrip patch antenna
ANTEM 2012, 15th international symposium of antenna(2012-06-25)
^فرزاد توکل همدانی
A Comparison of Double-Ridged and Quad-Ridged Horn Antenna for Microwave Tumor Detection
ANTEM 2012, 15th international symposium of antenna(2012-06-25)
^فرزاد توکل همدانی
تخصیص توان بر اساس بازی حراج در شبکه بی سیم چند رله
ششمین کنفرانس ملی جنگ الکترونیک ایران(2013-10-08)
^فرزاد توکل همدانی
طراحی و شبیه سازی آنتن آرایه ای پچ میکرواستریپ مونو پالس تک لایه پهن باند در باند X
دومین کنفرانس الکترومغناطیسی مهندسی (کام) ایران(2014-01-08)
^فرزاد توکل همدانی
طراحي و تحليل آنتن فرسايشي مايكروويو
يازرلو ارزو(تاریخ دفاع: 1402/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و آناليز فيلتر آنتنهاي DR كوچك و بهره تشعشعي بالا
براري ميانايي فاطمه الزهرا(تاریخ دفاع: 1402/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و تحليل اتاقك هادي الكترومغناطيسي ميدان نزديك براي تعيين ميدان دور آنتن
علي اكبري الهه(تاریخ دفاع: 1402/09/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود عملكرد تقويت كننده هاي كم نويز در باند UHF براي تيونر تلويزيون ديجيتال
رحيم زاده نيما(تاریخ دفاع: 1401/06/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل و طراحي نانو جاذب پهن باند پلاسمونيك براي برداشت انرژي خورشيدي
توكلي سارا(تاریخ دفاع: 1401/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و شبيه سازي حسگرهاي نوري زيستي بر اساس ساختارهاي پلاسمونيكي
رحيمي دانيال(تاریخ دفاع: 1402/04/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و تحليل آنتنهاي F در نقش لنز براي آنتنهاي دابل انعكاسي
اسمعيل پوركلائي محمد(تاریخ دفاع: 1402/04/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و آناليز آنتنهاي مشبك رزنانسي انعكاسي رويت بالا
مرادويسي يسري(تاریخ دفاع: 1402/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حسگر ضريب شكست تراهرتز بر اساس جاذب فراماده بر پايه گرافن
شايسته نژاد مريم(تاریخ دفاع: 1402/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت يك آنتن مسطح چند ورودي -چند خروجي ماكروويوي پوشيدني براي سيستم هاي مبتني بر بدن
طالبي چمگرداني فرزانه(تاریخ دفاع: 1402/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و تحليل هادي الكترومغناطيسي در ساختارهاي فيلتر آنتن مايكروويو
خوش ضمير بابك(تاریخ دفاع: 1402/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي آنتن مسطح در نسل پنجم ارتباطات با سطوح فركانس گزين
پويا فاطمه(تاریخ دفاع: 1401/08/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و آناليز جاذب گرافني در طيف مادون قرمز و فرابنفش براي كاربردهاي مهندسي پزشكي
فرخنده عمار(تاریخ دفاع: 1400/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و آناليز فيلتر آنتنهاي پلاريزاسيون دايروي براي بهبود مشخصات آنتنهاي انعكاسي
هاشم پور فريبا(تاریخ دفاع: 1400/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آناليز و طراحي آنتن ميكسر شامل رادوم، سطوح هادي كامل مغناطيسي، مقعر، محدب و دندانه دار و اتصالات محكم براي تصوير برداري مايكروويو، مداوا و نجوم
دهقان نيري اميرحسين(تاریخ دفاع: 1400/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و تحليل سنسورهاي ميدان نزديك و دور اتومبيل و اثرات محيط اطراف بر آن
علواني ابراهيم(تاریخ دفاع: 1400/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و آناليز ساختارهاي فواره اي براي انتقال انرژي مايكروويو و ماده
امامي احمد(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و آناليز فيلتر آنتن مايكروويو براي شناسايي اثر انگشت انسان
صفري اوجقاز سعيده(تاریخ دفاع: 1400/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود تصويربرداري مايكروويو از نواحي بدن با استفاده از فيلتر آنتنها
آق ساقلو سيما(تاریخ دفاع: 1399/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي كاهش سطح مقطع راداري هواپيما
اذرپيوند سيروس(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و آناليز الگوي فيلتر ميانگذر براي شناسايي اشيا
درودگر علي(تاریخ دفاع: 1399/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و آناليز آنتن هاي انعكاسي با استفاده از تغذيه آنتن هاي مايكرواستريپ
زارع خانقاه فرهاد(تاریخ دفاع: 1398/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و آناليز فيلتر آنتن‌هاي DR كانفرمال چند طبقه انعكاسي
مرادي جواد(تاریخ دفاع: 1398/10/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و آناليز فيلتر آنتن‌هاي DR مسطح انعكاسي
ميرآخورلي عليرضا(تاریخ دفاع: 1399/04/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و شبيه سازي آنتن‌هاي تاثير متقابل PIFA موبايلي انعكاسي توري فلزي
علوي نيا مجتبي(تاریخ دفاع: 1398/11/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و شبيه سازي آنتن هورن مخروطي دندانه‌دار باند X(9-9.6 GHz) باگين 24-30db براي كاهش سايد لوب لول ( SLL:side-lobe level) و سطح X-POL پايين
هاديان رسناني عليرضا(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و شبيه سازي آنتن هورن مخروطي دندانه‌دار باند X(9-9.6 GHz) باگين 24-30db براي كاهش سايد لوب لول ( SLL:side-lobe level) و سطح X-POL پايين
هاديان رسناني عليرضا(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت فيلتر بيضوي ميان‌گذر در باند X با استفاده از تكنولوژي موجبر مجتمع زير لايه‌اي (SIW)
نيكوئي پور رضا(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت فيلتر بيضوي ميان‌گذر در باند X با استفاده از تكنولوژي موجبر مجتمع زير لايه‌اي (SIW)
نيكوئي پور رضا(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
افزايش پهناي باند آنتن آرايه انتقالي با سلول واحد روزنه اي
رمضان نيا طلوتي سيد هاشم(تاریخ دفاع: 1398/02/30) ، مقطع : دكتري
تنظيم فركانس آنتن چند باندي با استفاده از ساختار تجديپذير
عابديني فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و آناليز آنتن هاي محدود مايكرواستريپ به منظور كاربرد در مخابرات سيار
آقائي علي رضا(تاریخ دفاع: 1394/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و تحليل و شبيه سازي آنتن ميكرواستريپ ابعاد محدود با پلاريزاسيون دايروي
بهوندي رضوان(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و شبيه سازي ميكسر براي كاربردهاي UWB در تكنولوژي سي ماس
قرباني زياري پويان(تاریخ دفاع: 1394/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
جهاندارلاشكي محمد(تاریخ دفاع: 1392/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
معياري جهت تشخيص فوكوس و مكان يابي اجزاي چشم به روش هاف دايره اي توسعه يافته
سربازي هانيه(تاریخ دفاع: 1393/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ميدان دور و نزديك انتن مايكرو استريپ دو لايه اي محدود تغذيه شده با كابل كواكسيال
افروغ مهرداد(تاریخ دفاع: 1392/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
الگوريتم هاي كنترل توان در شبكه هاي مخابرات بي سيم
كرمانيان سميرا سادات(تاریخ دفاع: 1392/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
جلقازي جواد(تاریخ دفاع: 1390/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
اسكندري سينا(تاریخ دفاع: 1390/12/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه و بررسي تاثير كدينگ شبكه بر بهبود عملكرد شبكه
حسيني سياهدشتي سامره(تاریخ دفاع: 1391/07/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصويربرداري ماكروويو و كاربرد آن در تشخيص تومورهاي سرطاني
امجدي هانا(تاریخ دفاع: 1389/10/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ضربه الكترو مغناطيس و اثرات آن روي خطوط انتقال
غريبي بهروز(تاریخ دفاع: 1391/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي آنتن
زمان محمد اسمعيل(تاریخ دفاع: 1390/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
انتشار امواج   (117 بار دانلود)
رشته : برق , گرایش : میدان
آز مدارهای الکتریکی   (197 بار دانلود)
رشته : برق
آز مدارهای مخابراتی   (528 بار دانلود)
رشته : برق , گرایش : -
مایکروویو II   (691 بار دانلود)
رشته : مخابرات , گرایش : میدان
ریزموج و آنتن   (609 بار دانلود)
رشته : مخابرات , گرایش : میدان
سیستمهای مخابرات نوری   (531 بار دانلود)
رشته : مخابرات , گرایش : میدان
پراکندگی امواج   (729 بار دانلود)
رشته : مخابرات , گرایش : میدان
روشهای عددی در الکترومغناطیس   (717 بار دانلود)
رشته : مخابرات , گرایش : میدان
سازگاری الکترومغناطیسی   (829 بار دانلود)
رشته : مخابرات , گرایش : میدان
میدان ها و امواج   (1169 بار دانلود)
رشته : مخابرات , گرایش : میدان
فیلتر و سنتز مدار   (757 بار دانلود)
رشته : برق , گرایش : -

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...
Entrance Information (1402/01/18)
ویدئوها و کتب انتشار امواج (1401/12/15)
کتاب انتشار امواج (1401/11/22)
فضا (1401/10/08)
کنفرانسها (1401/10/08)
آزمایشگاه مایکروویو و آنتن (1401/10/08)
Defences (1401/10/08)
آدرس بارکد (1401/10/08)
ویدئوهای ریزموج و آنتن (1401/08/08)
کتاب مخابرات 2 (1401/08/08)
ADS (1401/08/17)
ANSYS (1401/08/05)
HFSS (1401/07/30)
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی (1401/07/27)
CST (1401/07/17)
ویدئوهای مایکروویو 2 (1401/07/17)
ویدئوهای سازگاری الکترومغناطیسی (1401/07/28)
ویدئوهای روشهای عددی در الکترومغناطیس (1401/07/04)
ویدئوهای میدانها و امواج (1401/06/30)
ویدئوهای پراکندگی امواج (1401/06/30)
کتاب مدارهای مخابراتی (1398/12/16)
کتاب طراحی مدارات الکترونیکی فرکانس بالا (1398/12/16)
اطلاعیه (1398/11/26)
کتاب مایکروویو 2 (1398/11/24)
آزمایشگاه مدارهای مخابراتی (1398/11/22)
کتاب روش های عددی در الکترومغناطیس (1398/10/10)
طرح درس (1398/04/19)
کتاب سیستمهای مخابرات نوری (1398/07/05)
مراجع (1398/03/27)
دروس ارائه شده (1398/03/27)
امتحان سازگاری الکترومغناطیسی (1398/03/26)
نقشه ها (1398/03/25)
کتاب میدانها و امواج (1398/03/25)
کتاب پراکندگی امواج (1398/03/24)
امتحان پراکندگی امواج (1398/03/24)
جزوه فیلتر (1398/03/24)

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی مخابرات، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
ftavakkol@semnan.ac.ir
09123909437

فرم تماس